finbusiness

vedenie podvojného účtovníctva

V rámci komplexných účtovných služieb poskytujeme vedenie podvojného účtovníctva podľa platného zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov.

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

  • zatriedenie, kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných podkladov
  • zaevidovanie a zaúčtovanie účtovných prípadov podľa predložených dokladov (došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.),
  • príprava zostáv transakcií (denníka) a hlavnej knihy podľa požiadaviek klienta,
  • priebežné finančné výkazy podľa požiadaviek klienta,
  • saldokonto dodávateľov a odberateľov,
  • evidencia hmotného, nehmotného a finančného majetku,
  • súčinnosť pri kontrolách daňových úradov a poisťovní,
  • príprava podkladov na inventarizácie pokladne, pohľadávok, záväzkov, majetku a pod.,
  • príprava a vypracovanie riadnej účtovnej závierky,
  • a ďalej v zmysle príslušných právnych predpisov.

Ak máte záujem o vedenie podvojného učtovníctva, kontaktujte nás pre viac informácií.

MENU